Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemene Voorwaarden, aanbieding, voorstel, prijsopgave en overeenkomst

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, Franse als in de Engelse taal beschikbaar. In geval van tegenspraak tussen de Nederlandse en de Engelse tekst zal enkel de Nederlandse tekst bindend zijn. In geval van tegenspraak tussen de Franse en de Engelse tekst zal enkel de Franse tekst bindend zijn. In geval van tegenspraak tussen de Nederlandse en de Franse tekst, zal enkel de tekst van de taal van de overeenkomst, of bij gebreke daarvan, van de prijsopgave of van het voorstel, bindend zijn. De  principes van het Sustainability Charter for Stakeholders makenintegraal  deel  uit  van  deze Algemene Voorwaarden. De laatste versie van deze Policy kan worden teruggevonden op https://www.acagroup.be/nl/juridische-info.

1.2

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'ACA' verstaanalle vennootschappen die behoren tot de groep bestaande uit: ACA HOLDING NV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B 2.01 met KBO-nummer 0882.194.313; ACAIT-SOLUTIONS NV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B/2.01 en met KBO-nummer 0439.340.516; IT MATCH BV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B / 2.01 en met KBO-nummer 0882.352.778; ACA Object Solutions BV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8B/2.01 en met KBO-nummer 0471.597.172; alsook iedere andere met ACA NV of ACA Object Solutions BV verbonden vennootschap die van deze Algemene Voorwaarden gebruikmaakt.

1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, prijsopgaven gedaan en overeenkomsten gesloten door ACA m.b.t. goederen en/of diensten van welke aard ook. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor ACA indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ACA zijn aanvaard.

1.4

Alle aanbiedingen, voorstellen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding, het voorstel of de prijsopgave schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ACA verstrekte gegevens waarop ACA zijn offerte baseert. Enkel de schriftelijke bevestiging (e-mail is toegelaten) door ACA geldt als aanvaarding van de bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst. 

1.5

De Klant stemt er mee in dat haar eigen in- of aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de
overeenkomst met ACA.

1.6

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2 Prijs en betaling

2.1

Alle prijzen zijn exclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd.

2.2

Alle prijzen zijn exclusief verplaatsingskosten. Behoudens andersluidende overeenkomst, worden
verplaatsingskosten voor interventies als volgt door ACA aangerekend:

 • interventie <= 4 u: 2 verplaatsingen
 • interventie > 4 u en < 8 u: 1 verplaatsing
 • interventie >= 8 u: geen verplaatsing

Onder interventies wordt begrepen: elke interventie uitgevoerd door ACA op verzoek van de Klant, bvb. naar aanleiding van software –en/of hardwareproblemen, vergaderingen en/of stuurgroepen bijwonen, enz.

2.3

Onder verplaatsingskost wordt begrepen: het uurtarief vermenigvuldigd met de tijd nodig om met de routeplanner via de snelste weg van het hoofdkantoor naar de eindbestemming te rijden.

2.4

ACA is gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen op de verjaardag van de aanvang van de diensten volgens de stijging in de loonkost en in overeenstemming met volgende formule:


P1 = P0 x (0,2 + 0,8 x X1/X0)


Waar:


 • P1 = het geïndexeerde bedrag jaar n
 • P0 = het basisbedrag n-1
 • 
X1 = de loonkost in het jaar n

 • X0 = de loonkost in het jaar n-1

2.5

Betalingen gebeuren in euro, via overschrijving op de bankrekening waarvan het nummer vermeld is op de factuur van ACA, met vermelding van de gevraagde referenties.

2.6

Alle facturen zullen door de Klant worden betaald binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. 

2.7

De Klant is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen op bedragen die ACA aan de Klant zou verschuldigd zijn.

2.8

Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, over het nog verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag van de facturen tot de volledige betaling ervan, een nalatigheidsinterest van 1 % per maand verschuldigd zijn op het openstaande saldo, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10 % op het openstaande saldo met een minimum van 95 euro per factuur, waarbij elke begonnen maand als een volledige geldt. In geval van laattijdige betalingen worden eveneens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

2.9

Bij betalingsachterstand van de Klant, zelfs gedeeltelijk, van meer dan dertig (30) kalenderdagen,
behoudt ACA zich het recht voor om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden of op te schorten conform de artikelen 10.2 en 10.4, onverminderd het recht de betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen te eisen, inclusief de verschillende kosten waartoe laattijdige betaling aanleiding geeft, en onverminderd de overige rechten van ACA onder de overeenkomst en/of toepasselijke wetgeving.

2.10

Indien de solvabiliteit van de Klant een negatieve evolutie vertoont, zoals bij het niet-betalen van
facturen, heeft ACA recht op voorafbetaling, dan wel een geschikte waarborg (naar keuze van ACA) voor de nog uit te voeren contractuele prestaties, bij gebreke waaraan ACA gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden conform artikel 10.2.

2.11

Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

2.12

Bij aankoop van licenties door ACA op vraag van de klant, behoudt ACA zich het recht voor haar prijzen te corrigeren indien ACA vaststelt dat er een verschil van meer of gelijk aan 3% zit op de dollar - wisselkoers tussen het moment van het plaatsen van de bestelling door ACA en de ondertekening van de bestelling door de klant. Indien de klant hiermee niet instemt, houdt ACA IT-Solutions zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

3 Vertrouwelijke informatie; Niet-Afwerving

3.1

Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, die uitdrukkelijk is aangemerkt als zijnde vertrouwelijk of redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd en ongeacht de vorm (mondeling, schriftelijk en/of elektronisch) waarin die informatie wordt bezorgd of meegedeeld, waaronder in elk geval dient te worden verstaan alle door ACA aan de Klant ter beschikking gestelde Producten als bedoeld in artikel 7.1, wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie. De partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt (voorts: “Ontvangende Partij”) zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

3.2

De Ontvangende Partij zal in het bijzonder dergelijke Vertrouwelijke Informatie

 1. enkel gebruiken voor het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst; 
 2. bewaren met ten minste dezelfde mate van zorg als deze die hij hanteert bij het bewaren
  van zijn eigen Vertrouwelijke Informatie, en in geen geval met minder dan een redelijke
  mate van zorg; en
 3. niet onthullen aan enige derde.

Van voorgaande verplichtingen kan enkel worden afgeweken indien de Ontvangende Partij daartoe de schriftelijke toestemming krijgt van de Partij die haar Vertrouwelijke Informatie bezorgt of meedeelt aan de andere Partij (voorts: “Onthullende Partij”).

3.3

De verplichtingen inzake vertrouwelijkheid bepaald in dit artikel 3 zijn niet van toepassing op
Vertrouwelijke Informatie die:

 1. publiek bekend is geworden anders dan door een inbreuk door de Ontvangende Partij op
  haar verbintenissen onder de Overeenkomst;
 2. aan de Ontvangende Partij werd meegedeeld als niet-vertrouwelijk door een derde en
  waarvan de Ontvangende Partij van oordeel is dat het, bij gebrek aan een verplichting ten
  gunste van de andere Partij, niet ongeoorloofd is om de informatie te openbaar te maken;
 3. ontwikkeld werd door de Ontvangende Partij onafhankelijk van Onthullende Partij, of die
  de Ontvangende Partij reeds kende voor deze informatie hem werd meegedeeld door de
  Onthullende Partij; en/of
 4. wordt bekendgemaakt met de schriftelijke toestemming van de Onthullende Partij.

3.4

Indien de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie moet meedelen op bevel van een bevoegde rechtbank en/of administratieve of overheidsinstelling of op basis van een wet of regelgeving, of enige andere administratieve of juridische procedure, zal hij de Onthullende Partij hierover voorafgaand informeren en raadplegen.

3.5

Niettegenstaande de bepalingen van onderhavig artikel, mag de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie van de Onthullende Partij meedelen aan zijn werknemers, consultants en leveranciers die direct betrokken zijn bij en/of op de hoogte moeten te zijn van dergelijke Vertrouwelijke Informatie voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.6

Indien de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie niet langer nodig heeft voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst of de overeenkomst beëindigd is, verbindt de Ontvangende Partij zich er toe de Vertrouwelijke Informatie (samen met elke kopie en samenvatting daarvan) terug te bezorgen aan de Onthullende Partij of te vernietigen, naar gelang de keuze van de Onthullende Partij. ACA zal evenwel gerechtigd zijn om een kopie te bewaren van de projectdocumentatie voor redenen van archivering of kwaliteitsbewaking na afloop van de Overeenkomst.

3.7

De Klant zal, zonder de schriftelijke toestemming van ACA, gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsook één jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van ACA die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of op om het even welke andere wijze, direct of indirect (met vennootschappen waarin de Klant rechtstreekse of onrechtstreekse belangen heeft), voor zich laten werken of hen hiertoe benaderen of hen bij derden aanbevelen voor indienstname.

3.8

Indien dit verbod overtreden wordt door de Klant dan zal door de Klant aan ACA een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn (o.a. wegens recruterings- en selectiekosten, opleidingskosten, schade voortvloeiende uit de niet vervulling van de voor de betrokken werknemer opgestelde planning, ...), die gelijk is aan de brutovergoeding van de betrokken medewerker over een periode van 12 maanden.

4 Voorbehoud van eigendom en gebruiksrechten

4.1

Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van ACA, totdat alle bedragen die de Klant
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsook de bedragen bedoeld in artikel 2.8, waaronder begrepen rente en forfaitaire vergoeding, volledig aan ACA zijn voldaan.

4.2

Gebruiksrechten op de geleverde producten en/of werkzaamheden worden aan de Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt en nadat de bedragen omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan ACA zijn betaald.

5 Risico-overgang

5.1

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze zaken feitelijk ter beschikking van de Klant of van zijn aangestelde zijn gesteld.

6 Producten van derden

6.1

Indien en voorzover ACA producten van derden aan de Klant ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. ACA zal, desgevallend, uiterlijk op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst de voorwaarden van deze derde aan de Klant mededelen. De Klant aanvaardt deze voorwaarden van derden.

6.2

Indien en voorzover deze voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Klant en ACA om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

6.3

De aansprakelijkheid van ACA voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

7 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij ACA en/of haar licentiegevers. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Product' verstaan: programmatuur, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

7.2

Indien en voorzover in de overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt de Klant op door ACA specifiek ten behoeve van de Klant ontwikkelde producten, inclusief de broncode daarvan, een niet-exclusief, onbeperkt gebruiksrecht, waaronder begrepen het recht om wijzigingen in die producten aan te brengen. De Klant verbindt er zich toe om t.o.v. de producten geen exploitatiehandelingen te verrichten.

7.3

ACA zal op eigen kosten de verdediging van de Klant op zich nemen tegen elke vordering vanwege derden welke gebaseerd is op de bewering dat door ACA ontwikkelde producten een inbreuk uitmaken op een Belgisch intellectueel eigendomsrecht, en ACA zal de Klant vrijwaren of vergoeden zoals hierna bepaald. Deze verplichting is afhankelijk van volgende voorwaarden:

 1. Om verzekeringsredenen, dient elke vordering, op straffe van verval, onverwijld en in elk
  geval binnen de tien werkdagen, na kennisname ervan door de Klant, schriftelijk aan ACA
  te worden gemeld.
 2. De Klant dient de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ACA te verlenen om
  zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen hogervermelde rechtsvorderingen te verweren
  en de Klant zal de exclusieve controle over de minnelijke regeling en/of de procedure
  verlenen aan ACA.
 3. De inbreuk mag geen verband houden met wijzigingen die de Klant in de producten heeft
  aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing vast staat dat de door ACA zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend Belgisch intellectueel eigendomsrecht of indien naar het oordeel van ACA een gerede kans bestaat dat deze producten het voorwerp uitmaken van een vordering desbetreffend, verleent de Klant aan ACA het recht om naar eigen keuze en op eigen kosten:

 1. voor de Klant het recht te verkrijgen om het ontwikkelde en geleverde product te
  gebruiken,
 2. het geleverde te vervangen door een gelijkaardig product dat geen inbreuk uitmaakt,
 3. het geleverde op zodanige wijze aan te passen dat het geen inbreuk meer uitmaakt en toch
  gelijkwaardig is, of
 4. de aanvankelijke vergoeding voor de inbreukplegende producten terug te betalen
  (verminderd met een vergoeding voor gebruik op basis van een 5-jarige
  afschrijvingsperiode).

Elke andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van ACA wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van ACA voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde producten in een niet door ACA gewijzigde vorm, of het gebruik in samenhang met niet door ACA geleverde zaken of producten of op een andere wijze dan waarvoor de producten zijn ontwikkeld of bestemd.

7.4

De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het ter beschikking stellen aan ACA van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de Klant zal ACA vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig ter beschikking stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

8 Medewerking door de Klant

8.1

De Klant zal ACA steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

8.2

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door ACA geleverde producten en te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

8.3

Indien is overeengekomen dat de Klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

8.4

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ACA staan of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft ACA in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

8.5

Ingeval medewerkers of onderaannemers van ACA op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, zal de Klant kosteloos voor de voor die medewerkers of onderaannemers in redelijkheid noodzakelijke faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten enz. zorg dragen. De Klant zal ACA vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers of onderaannemers van ACA, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie.

9 Leveringstermijnen

9.1

Alle door ACA genoemde (leverings)termijnen zijn naar best vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ACA medegedeeld of bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt ACA niet in verzuim. ACA is niet gebonden door (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ACA en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10 Ontbinding en opschorting

10.1

De duur van de overeenkomst is in beginsel onbepaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen of totdat, in geval van een project, het project is beëindigd. 

10.2

Elke partij is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van aangetekend schrijven, indien

 1. de andere partij in gebreke blijft één of meerdere van zijn essentiële contractuele
  verplichtingen na te leven, voor zover die partij binnen een termijn van dertig (30)
  kalenderdagen na ingebrekestelling de inbreuk niet heeft hersteld;
 2. het faillissement van de andere partij is aangevraagd dan wel is uitgesproken;
 3. de andere partij door beslaglegging, ontbinding van diens onderneming dan wel vereffening
  van diens vermogen, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
  zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest.

10.3

ACA is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar contractuele prestaties zonder gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant ACA’s rechten en/of de dienstverlening aan ACAs’ klanten in het gedrang brengt of in het gedrang dreigt te brengen.

10.4

ACA is tevens gerechtigd met onmiddellijke ingang haar contractuele prestaties zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant na kennisgeving in gebreke is één of meerdere van de verplichtingen van de Overeenkomst na te leven.

11 Aansprakelijkheid van ACA; vrijwaring

11.1

Alle contractuele verplichtingen van ACA zijn inspanningsverbintenissen. ACA geeft geen enkele
uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid ervan.

11.2

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fases wordt uitgevoerd, heeft ACA het recht een volgende fase uit te stellen tot de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft aanvaard en alle andere aan dergelijke fase gelieerde verplichtingen heeft nageleefd.

11.3

Indien ACA tekort zou schieten in de naleving van haar verplichtingen is zij uitsluitend gehouden tot het opnieuw uitvoeren van haar opdracht (herstel in natura). Alleen indien dit niet mogelijk zou blijken, is zij uitsluitend gehouden tot vergoeding van de directe schade binnen de hierna omschreven perken.

11.4

Aansprakelijkheid van ACA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, alsook verlies van gegevens is uitgesloten. 

11.5

In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

11.6

ACA is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Indien het gebrek een goed betreft, heeft de Klant enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van ACA. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen

11.7

Om omtrent een gebrek of tekortkoming van ACA enig recht te kunnen laten gelden, moet de Klant ACA bij aangetekende brief op de hoogte brengen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag waarop de Klant het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van 3 maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld.

11.8

De totale aansprakelijkheid van ACA is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) voor de door ACA te leveren producten en te verrichten werkzaamheden. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is de totale aansprakelijkheid van ACA beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor de door ACA te leveren producten en te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In elk geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot maximaal € 125000 (honderdvijfentwintig duizend euro).

11.9

In zoverre niet uitgesloten door andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal in geval van schade door dood of lichamelijk letsel de totale aansprakelijkheid van ACA beperkt zijn tot maximaal € 125000 (honderd vijfentwintig duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.10

De Klant vrijwaart ACA voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ACA geleverde producten, behoudens indien en voorzover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten, in welk geval de aansprakelijkheid van ACA is uitgesloten en/of beperkt volgens de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

12 Overmacht

12.1

ACA kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige overeengekomen verplichting indien zij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. De overeengekomen verplichtingen worden in een
dergelijk geval geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat ACA tot enige schadevergoeding gehouden is opzichtens de Klant. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en
telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van toeleveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, overlijden van een  betrokken werknemer, zware ziekte van een betrokken werknemer, verboden of bevelen van de overheden.

12.2

Wanneer de overmachtssituatie langer dan vijftien dagen heeft geduurd, heeft ACA het recht om de overeenkomst schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, te ontbinden zonder een
voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal ACA recht
hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

12.3

De niet-nakoming door ACA van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1

De overeenkomsten tussen ACA en de Klant en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2

De geschillen welke tussen ACA en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door ACA met de Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, kunnen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt.

14 Diverse

14.1

ACA behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de Overeenkomst beroep te doen op
onderaannemers.

14.2

Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of een
procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door ACA, impliceert
geenszins een verzaking of afstand van recht.

Neem contact op via hello@aca-it.be voor eventuele vragen en/of opmerkingen.